Саветодавна служба ПССС ВРБАС, као део Саветодавне службе Војводине, спроводи Годишњи програм унапређења саветодавних послова у пољопривреди, који доноси Скупштина АП Војводине за сваку календарску годину.

Циљ реализације Годишњег програма је повећавање нивоа информисаности и знања пољопривредних произвођача, путем едукације пољопривредних произвођача везано за технологије производње и нове трендове у појединим производним гранама и других области значајних за унапређење и развој њихових производних делатности и развој сеоских заједница у којима живе и раде.

Посебна пажња се се обраћа на јачању свести о значају очувања животне средине и стварању навика за рационалну употребу средстава за заштиту биља и минералних хранива, чиме се доприноси очувању природних ресурса, а производња је економичнија, квалитетнија и здравствено безбеднија.

Само саветодавци који су уписани у Регистар саветодаваца и имају лиценцу за пружање саветодавних услуга могу да учествују у реализацији планираних програма и пројеката. Лиценца за обављање саветодавних послова обнавља се на 5 година.

Саветодавни послови у пољопривреди обављају се кроз следеће активности:

РАД СА ПАРТНЕРСКИМ И ОСТАЛИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА

 •     Пружање савета и рад са одабраним домаћинствима на имплементирању одређених програма и унапређењу производње. Сваки саветодавац  сарађује са 20-30 одабраних газдинстава и током  године  обави минимум 4 обиласка сваког газдинства које прати као партнерско, пружа савете и води евиденцију активности на газдинству како би ти подаци били употребљени за даље анализе на нивоу Војводине.

  ЕДУКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

 •     Непосредно – посетом на фарми;
 •     Одговорима на питања посредством телефона, маилом, доласком у просторије ПСС;
 •     Одржавањем зимских предавања (Сваки саветодавац  током  године одржи  најмање 10 предавања  по насељеним местима или у оквиру своје        службе, на коме  присуствује  већи  број пољопривредних произвођача );
 •     Одрганизацијом пољских радионица ( сваки саветодавац је дужан да у току године реализује   минимум  5 радионица са одабраном групом пољопривредних произвођача );
 •     Путем средстава јавног информисања (Саопштавање информација од значаја за   произвођаче и пољопривредну производњу коришћењем масовних медија – локалних радио и ТВ станица, локалних новина, Портала Пољопривредне саветодавне службе АПВ и друго );
 •     Издавањем билтена, брошура, пољопривредних информатора ( Израда билтена, флајера и брошура везаних за појашњавање и боље разумевање одређених сегмената пољопривредне производње, аграрне политике, заштите животне средине, превенције болести биљака и животиња и других области од интереса за пољопривредне произвођаче и популацију, која живи и ради на селу. Сваки саветодавац је припремио најмање пет текстова, који је објављен у оквиру билтена пољопривредне стручне службе или на флајер ).

ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА

 •      Одржавање две манифестације годишње – Дани поља на којима пољопривредни произвођачи имају  прилику да на једном месту виде низ сорти и хибрида и њихове потенцијале и да од најеминентнијих стручњака добију све неопходне информације.
 •     Организовање  и учествовање у  многим  пољопривредним манифестацијама  на територији коју покрива ПСС Врбас као што су: Србобранске Бразде, Сајам меда, Дани крстурске паприке, Старинска жетва, Куцурска Жетва…

РАД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ФАДН ПРОЈЕКАТА
Рачуноводство на пољопривредним газдинствима  у Републици  Србији на одабраним газдинствима  и пружање савета о начину вођења рачуноводства на

34  ФАДН газдинстава са територије службе .

 •     ЕДУКАЦИЈА И УСАВРШАВАЊЕ САВЕТОДАВАЦА ( путем семинара, курсева, радионица, стручних посета, конференција и слично ).
 •     МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА И РЕЗУЛТАТА САВЕТОДАВНОГ РАДА ( путем унапређење рада Портала Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине и израду: пропагандних и едукативних брошура, флајера, упутстава, плаката и других материјала ).
 •     РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ( од интереса и значаја за Војводину, којима се доприноси унапређењу саветодавног рада, успостављању сарадње и размене искустава у области руралног развоја, подршка пројектима истраживања и иновација на локалном и  регионалном нивоу везано за одређене области производње, увођење следљивости производње, наставак реализације започетих истраживања, реализација пројеката којима ће се едуковати пољопривредни произвођачи и остварити побољшање квалитета производа и применити научна сазнања у очувању животне средине и очувања одређених специфичности пољопривредне производње на подручју АП Војводине и друго ).
 •     УЧЕШЋЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ СЛУЖБЕ АП ВОЈВОДИНЕ  НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ САЈМОВИМА