Прогнозно-Извештајна Служба заштите биља обухвата методе и алате за праћење и прогнозу појаве штетних организама. Прогнозно-Извештајна Сужба заштите биља наставила је рад на мониторингу штетних организама, важан за пољопривредну производњу. Сталан мониторинг на терену и ове сезоне спроводиће се над 39 штетних организама преко феромонских клопки и светлосних ловних лампи, док је 58 штетних организама под сталним визуелним осматрањима.

Принцип рада Прогнозно-Извештајне Службе заштите биља, везано за штеточине заснива се на повезивању биологије штетних организама, на утврђивању фенологије, односно на провери до сада дефинисаних биолошких тачака код организама који су у мониторингу већ неколико година, али и подизању фенофенолошког модела за нове организме.

Принцип рада у праћењу патогена проузроковача болести заснива се на повезивању биологије штетног организма са развојем биљака домаћина ових патогена у одређеним условима средине. Преверавају су се моменти остварења инфекције, периоди инкубације, процеси спорулације и ширења патогена као и моменти у којима је неопходно предузети мере заштите.

Циљ праћења фенофаза биљака на којима се штетни организми развијају, заснива се такође на сталном мониторингу фаза развоја и њиховим повезивањем са условима средине (АМС). У овој сезони, поред регистровања фаза развоја, спроводиће се мониторинг и над утврђивањем осетљивости, односно толерантности гајених биљака према штетним организмима. Подаци добијени овим визуелним прегледима усева пшенице, кукуруза и шећерне репе допринеће прецизнијем избору сортимента за поједина подручја. Поред визуелних осматрања по признатим методама рада, провераваће се присуство патогених гљива лабораторијским анализама.

У циљу регистровања услова у којима се сви процеси догађају, од развоја биљака, развоја штетних организама до њихове интеракције је праћење метеоролошких елемената. Инсталирањем аутоматских метеоролошких станица у усевима и засадима, свакодневно се у базу метеоролошких елемената превлаче подаци о регистрованим параметрима. Регистровање метеоролошких података, поред основног значаја за предвиђање испуњености услова појаве и ширења штетних организама, доприноси и јачем разумевању промена у фенологији штетних организама и биљака домаћина. Тако се на основу регистрованих промена средине могу објаснити промене значаја организама који до сада нису били важни за нашу производњу, може се објаснити повећање интензитета и броја генерација неких штеточина.

У овој сезони принцип рада засниваће се и на провери свих биолошких тачака добијених у раду система. Регистроваће се услови потребни за инфекцију, латентни периоди као и епидемијски периоди. Наставиће се са израдом математичких модела за фенологију штетних организама.

Пољопривредни произвођачи свакодневно добијају информације путем портала Прогнозно-Извештајне Службе www.pisvojvodina.com, путем СМС обавештења као и преко медија (емисија Зелена прогноза) о појави, кретању и другим биолошким тачкама у развоју штетних организама, као и о мерама контроле, односно заштите биља.