Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poverilo je poslove zdravstvenog pregleda pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, namenjenih izvozu i reeksportu i izdavanja međunarodnih uverenja o zdravstvenom stanju tih pošiljaka (fitosertifikat i fitosertifikat za reeksport) Poljoprivrednim stručnim službama.

Pošiljka bilja je određena količina bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata koja se transportuje i koju prati fitosanitarni sertifikat.

Fitosanitarni sertifikat potvrđuje da su bilje, biljni proizvodi ili drugi propisani objekti pregledani i/ili testirani u skladu sa odgovarajućim zvaničnim procedurama i da se smatra da nisu zaraženi karantinski štetnim organizmima koje navodi ugovorna strana uvoznice i da odgovaraju važećim fitosanitarnim zahtevima ugovorne strane uvoznice, uključujući i one koje se odnose na regulisane nekarantinske organizme.

Svaka pošiljku bilja i biljnih proizvoda podleže fitosanitarnom pregledu. Radi obavljanja fitosanitarnog pregleda izvoznici, prevoznici i carinski deklaranti dužni su da omoguće pregled prevoznog sredstva i pošiljke bilja tako što će obezbediti potrebno osoblje za otvaranje prevoznih sredstava i koleta, pregled i uzimanje uzoraka i zatvaranje koleta i pošiljki, uslove za očuvanje ispravnosti pošiljke bilja, kao i druge potrebne uslove za nesmetan pregled i uzorkovanje pošiljke bilja.

Fitosanitarni pregled pošiljke bilja vrši se na sledeći način:

1) pregledom dokumentacije koja prati pošiljku bilja;

2) pregledom prevoznog sredstva;

3) pregledom ambalaže;

4) pregledom bilja.