Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде поверило је послове здравственог прегледа пошиљака биља, биљних производа и прописаних објеката, намењених извозу и реекспорту и издавања међународних уверења о здравственом стању тих пошиљака (фитосертификат и фитосертификат за реекспорт) Пољопривредним стручним службама.

Пошиљка биља је одређена количина биља, биљних производа и прописаних објеката која се транспортује и коју прати фитосанитарни сертификат.

Фитосанитарни сертификат потврђује да су биље, биљни производи или други прописани објекти прегледани и/или тестирани у складу са одговарајућим званичним процедурама и да се сматра да нису заражени карантински штетним организмима које наводи уговорна страна увознице и да одговарају важећим фитосанитарним захтевима уговорне стране увознице, укључујући и оне које се односе на регулисане некарантинске организме.

Свака пошиљку биља и биљних производа подлеже фитосанитарном прегледу. Ради обављања фитосанитарног прегледа извозници, превозници и царински декларанти дужни су да омогуће преглед превозног средства и пошиљке биља тако што ће обезбедити потребно особље за отварање превозних средстава и колета, преглед и узимање узорака и затварање колета и пошиљки, услове за очување исправности пошиљке биља, као и друге потребне услове за несметан преглед и узорковање пошиљке биља.

Фитосанитарни преглед пошиљке биља врши се на следећи начин:

1) прегледом документације која прати пошиљку биља;

2) прегледом превозног средства;

3) прегледом амбалаже;

4) прегледом биља.