У условима пословања данашњице све је важније водити рачуна о свим аспектима прозводње, а пре свега о економским показатељима пословања пољопривредног газдинства. Озбиљни произвођачи, који су у систему ПДВ имају свој систем вођења евиденције на пољопривредном газдинству, док већина произвођача који имају потенцијал и производњу која се не може занемарити, тренутно се налазе у ситуацији да спорадично воде неку евиденцију по сопственом нахођењу, јер јединственог система,  за вођење евиденције и рачуноводствених података до сад, у Србији није било.
Све земље чланице ЕУ имају јединствен систем за праћење књиговодствених података на пољопривредним газдинствима (скраћено ФАДН), који се спроводи по јединственој методологији  од 1965. године.

 

    •   Један од услова и задатака наше земље на путу приближавања Србије Европској унији је и успостављање јединственог система евиденције рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима. Захваљујући оваквом систему за праћење одређених економских показатејла, подаци који ће се пратити на пољопривредним газдинствима биће упоредиви за пољопривредна газдинства у Србији, али и у региону, па и у Европи.

 

Вођење евиденције на пољопривредним газдинствима и учешће у ФАДН систему  добровољно. . На почетку године носиоци пољопривредних газдинстава уз помоћ пољопривредних саветодаваца попуњавају ФАДН упитнике о основним подацима газдинства, о залихама и обавезама које се преносе из предходне године. У упитнике се још уписују и основни подаци о сетвеној структури, радној снази, вишегодишњим засадима, пратећим објектима, механизацији и опреми, општим трошковима, и слично. На крају календарске године, у пописне листе уносе се измене које су се догодиле од почетка обрачунског периода. Завршни попис на крају календарске гоодине уједно представља и почетни попис за наредну годину.

 

    •   Методологија ФАДН пружа могућност израчунавања великог броја економских показатеља, на пример: укупан приход, укупне варијабилне  трошкове, амортизацију, бруто и нето додату вредност, доходак, основна средства, промену вредности властитог капитала, бруто и нето инвестиције, новчани ток и маржу покрића.

 

 

На крају обрачунског периода пољопривредни произвођач добија од свог саветодавца повратни извештај у којем се скреће пажња на главне економске показатеље на газдинству уз додатне коментаре и савете за пољопривреднике.

Успостављање рачуноводствених података на фармама у Републици Србији важни су за пољопривредне произвођаче, јер  на бази праћења података на свом пољопривредном газдинству могу да тачно виде како послују, да се пореде са газдинствима сличне величине и оријентације у земљи и региону, да прецизније и квалитетније доносе пословне одлуке и да на тај начин напредују и остваре добробит за своје газдинство. Стога је важно да  што већи број пољопривредних произвођача узме активно учешће и укључи се у систем праћења рачуноводствених података на својим газдинствима,тако што ће се обратити свом саветодавцу у пољопривредној стручној служби.