Штете од пољских мишева на стрним житима

25 мај 2023 Вести

На подручју деловања РЦ Врбас, на локалитетима пшенице и јечма са редукованом обрадом земљишта и/или где заштита против пољских глодара није извршена по препоруци током зиме, регистроване су штете од пољског миша (Apodemus sylvaticus) на до 30% биљака. Штете, настале исхраном мишева су уочене у виду оаза, где су стабљике јечма и пшенице потпуно уништене.

У је­сен се гло­да­ри са сво­јих до­та­да­шњих ста­ни­шта (пар­це­ле по­сле ски­да­ња ле­ти­не, за­ко­ро­вље­на стр­ни­шта, лу­це­ри­шта…), се­ле  на по­се­ја­не ози­ме усе­ве пше­ни­це и јеч­ма, где се пр­во хра­не по­се­ја­ним и кли­ја­лим се­ме­ном, а ка­сни­је на­кон ни­ца­ња усе­ва на­ста­вља­ју сво­ју ак­тив­ност оште­ћу­ју­ћи над­зем­не и под­зем­не де­ло­ве из­ни­клих би­ља­ка, ства­ра­ју­ћи та­ко­зва­на пра­зна ме­ста без усе­ва „оазе“.
За спре­ча­ва­ње ве­ћих ште­та по­треб­но је оби­ћи лу­це­ри­шта, за­сно­ва­не ози­ме усе­ве пше­ни­це и јеч­ма на­кон ни­ца­ња и из­вр­ши­ти пре­глед на при­су­ство гло­да­ра, бро­ја­њем ак­тив­них ру­па (ула­зних отво­ра у њи­хо­ве под­зем­не ка­на­ле). РЦ Врбас је у два наврата обавестио о потреби сузбијање пољских глодара у усевима пшенице и јечма:

pogledati link od 7.12.2022.

pogledati link od 24.1.2023.

Тровање пољских глодара треба да буде редовна и свеобухватна мера, на свим површинама, у циљу спречавања  њиховог пренамножавања, како би се спречиле овакве штете, посебно у годинама са благом зимом.

Претражи

+
RSS
Instagram